Dolderseweg

De omgevingsvergunning betreft de locatie Dolderseweg 34 A 146 in Huis ter Heide. De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan om een kantoorgebouw buiten het bouwvlak toe te staan.

Procedure

Om het plan mogelijk te maken is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo doorlopen. De gemeenteraad heeft besloten om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Ter inzage

De omgevingsvergunning is verleend op 23 mei 2024. De omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen inclusief alle bijlagen liggen vanaf donderdag 30 mei gedurende 6 weken ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien. Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Zeist.

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als belanghebbende tegen de verleende omgevingsvergunning gedurende de beroepstermijn van vrijdag 31 mei tot en met donderdag 11 juli 2024 beroep instellen.

Dit kan op 2 manieren:

  • digitaal via mijn.rechtspraak.nl (u heeft hiervoor uw DigiD nodig)
  • schriftelijk aan: de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van bodemzaken Postbus 1605, 3500 DA Utrecht

Voorlopige voorziening

De omgevingsvergunning treedt in werking op de eerste dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de besluiten niet. Heeft u er veel belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan kan, naast het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor meer informatie over het instellen van beroep en het griffierecht kunt u telefonisch terecht bij de Rechtbank Midden-Nederland (088 361 1754).