Dolderseweg

De omgevingsvergunning betreft de locatie Dolderseweg 34 A 146 in Huis ter Heide. De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan om een kantoorgebouw buiten het bouwvlak toe te staan.

Procedure

Om het plan mogelijk te maken is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo doorlopen. De gemeenteraad heeft besloten om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen inclusief alle bijlagen liggen vanaf donderdag 4 april gedurende 6 weken ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien. Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Zeist.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Dit kan op 3 manieren:

  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, ter attentie van team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • Digitaal (met DigiD)
  • Mondeling: neem contact met ons op om een afspraak te maken 

Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.