Besluit hogere waarden Herontwikkeling De Hazelaar

Op 12 december 2023 is het besluit hogere waarden voor de omgevingsvergunning ‘Herontwikkeling locatie De Hazelaar Huis ter Heide’ vastgesteld. Het vastgestelde besluit hogere waarden en de bijbehorende stukken liggen van zaterdag 23 december 2023 tot en met zaterdag 3 februari 2024 ter inzage.

Doel besluit hogere waarden

De omgevingsvergunning voorziet in de herontwikkeling van de locatie De Hazelaar in Huis ter Heide. Het monumentale landhuis en een deel van de overige gebouwen op de locatie wordt gerenoveerd. Daarnaast vindt er nieuwbouw plaats op het terrein. Omdat de aanvraag om omgevingsvergunning niet binnen het geldende bestemmingsplan past en de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk maakt, moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen.

Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van 3 woongebouwen, vanwege het wegverkeer op de Nieuwe Dolderseweg (N238), hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woongebouwen. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en het besluit hogere waarden vastgesteld.

Ter inzage

Het vastgestelde besluit hogere waarden en de bijbehorende stukken kunt u binnen de genoemde termijn digitaal raadplegen:

Bezwaar.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet voor het einde van de genoemde termijn op de post zijn gedaan en binnen een week door de gemeente zijn ontvangen. Bent u belanghebbende? En bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerde brief hierover sturen aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM Zeist. Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

  • uw naam en adres en de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
  • de gronden van het bezwaar

Inwerkingtreden besluit

Het besluit treedt in werking 1 dag na bekendmaking.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na indiening van het bezwaarschrift kunt u bij de Rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op het bezwaarschrift, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. U kunt dit verzoek indienen bij: de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank.

Bel voor informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon 088 022 50 00.