Besluit hogere waarden Herontwikkeling De Hazelaar

Op 12 december 2023 is het besluit hogere waarden voor de omgevingsvergunning ‘Herontwikkeling locatie De Hazelaar Huis ter Heide’ vastgesteld. Het vastgestelde besluit hogere waarden en de bijbehorende stukken lagen van zaterdag 23 december 2023 tot en met zaterdag 3 februari 2024 ter inzage.

Doel besluit hogere waarden

De omgevingsvergunning voorziet in de herontwikkeling van de locatie De Hazelaar in Huis ter Heide. Het monumentale landhuis en een deel van de overige gebouwen op de locatie wordt gerenoveerd. Daarnaast vindt er nieuwbouw plaats op het terrein. Omdat de aanvraag om omgevingsvergunning niet binnen het geldende bestemmingsplan past en de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk maakt, moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen.

Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van 3 woongebouwen, vanwege het wegverkeer op de Nieuwe Dolderseweg (N238), hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woongebouwen. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en het besluit hogere waarden vastgesteld.

Ter inzage

Het vastgestelde besluit hogere waarden en de bijbehorende stukken kunt u nog digitaal raadplegen: