Sortie 16

Sortie 16 is een locatie voor woningbouw aan de Amersfoortseweg tussen Beukbergen en Soesterberg-Noord. Er zullen tussen de 150 en 200, vooral betaalbare, woningen gebouwd gaan worden. De naam komt uit het verleden toen zijwegen van de Amersfoortseweg sorties genoemd en genummerd werden. Dit terrein ligt tussen Sortie 16 en de naastgelegen halfsortie.

Dit plan maakt onderdeel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Met dat programma realiseren we een aaneengesloten natuurgebied rondom de voormalige vliegbasis Soesterberg. 

De grond is eigendom van de provincie en ligt binnen de gemeente Zeist. De woningen sluiten aan op de kern Soesterberg (gemeente Soest). Daarom werken de 3 overheden samen aan de plannen voor de nieuwe woonwijk. Ook sluiten de woningen aan op de bouwplannen op de voormalige vliegbasis. 

Gebiedsvisie

Voor de ontwikkeling van dit gebied is een gebiedsvisie opgesteld. Uitgangspunten zijn dat:

  • de aanwezige natuurwaarden zoveel mogelijk gespaard worden 
  • er gebruik wordt gemaakt van de aanwezige hoogteverschillen
  • er een duidelijke scheiding blijft bestaan tussen Beukbergen en Sortie 16

Ook het geluid van zowel de Amersfoortseweg als van het bedrijventerrein Soesterberg Noord spelen een belangrijke rol bij de inrichting van het terrein. Vanwege het geluid is ook een besluit hogere waarden Wet geluidhinder nodig voor dit plan.

Procedure en vaststelling bestemmingsplan

Om de woningbouw op Sortie 16 mogelijk te maken is een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan lag vanaf 17 februari 2022 gedurende 6 weken ter inzage. Helaas is toen niet gelijktijdig het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage gelegd en daarom is het ontwerp bestemmingsplan nogmaals ter inzage gelegd. Deze keer vanaf donderdag 10 november 2022 en weer voor 6 weken.

Tijdens de 2 perioden dat het plan ter inzage lag zijn zienswijzen ingediend. Het plan is daarop aangepast en aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 3 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde plan kunt u vinden op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. De reactie van de gemeente op de ingediende zienswijzen leest u in de Nota van Zienswijzen (pdf, 884 KB)

Vervolgens heeft de provincie aangegeven zich te kunnen vinden in het plan, zodat de beroepstermijn kon starten (deze termijn is inmiddels verlopen).

Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Het nieuwe bestemmingsplan maakt de bouw van woningen mogelijk, maar het geluidsniveau op de gevels van deze nieuwe woningen is hoger dan de wettelijke voorkeurswaarde. Dit komt door het wegverkeer op de Amersfoortseweg (N237). De Wet geluidhinder biedt in dit soort gevallen de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 september 2023 het besluit hogere waarden voor het bestemmingsplan Sortie 16 Zeist vastgesteld. Het vastgestelde besluit hogere waarden en de bijbehorende stukken kunt u via onderstaande bijlagen inzien. Deze stukken liggen van donderdag 16 november gedurende 6 weken ter inzage.

Doel besluit hogere waarden

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 200 woningen binnen het gebied van bestemmingsplan Sortie 16 in Zeist. Omdat binnen het bestemmingsplan nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd, moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen. Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van woningen binnen het plangebied, vanwege het wegverkeer op de Amersfoortseweg (N237), hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en het besluit hogere waarden overeenkomstig het ontwerpbesluit vastgesteld.

Inzien stukken

Het vastgestelde besluit hogere waarden en de bijbehorende stukken kunt u binnen de genoemde termijn inzien:

Instellen beroep

Belanghebbenden kunnen binnen de beroepstermijn, deze is gelijk aan de genoemde termijn, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde besluit hogere waarden. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's Gravenhage, onder duidelijke vermelding van uw naam en adres alsmede het kenmerk van het betreffende besluit hogere waarden. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreden besluit

Het besluit treedt in werking 1 dag na afloop van de beroepstermijn.

Meer informatie

Voor informatie over het besluit Hogere Waarden kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 50 00.