Sortie 16

Sortie 16 is een locatie voor woningbouw aan de Amersfoortseweg tussen Beukbergen en Soesterberg-Noord. Er zullen tussen de 150 en 200, vooral betaalbare, woningen gebouwd gaan worden. De naam komt uit het verleden toen zijwegen van de Amersfoortseweg sorties genoemd en genummerd werden. Dit terrein ligt tussen Sortie 16 en de naastgelegen halfsortie. 

De grond is eigendom van de provincie en ligt binnen de gemeente Zeist. De woningen sluiten op de kern Soesterberg (gemeente Soest) aan. Daarom werken de 3 overheden samen aan de plannen voor de nieuwe woonwijk.

""
Plattegrond woningbouw Sortie 16 langs de Amersfoortseweg

Gebiedsvisie

Voor de ontwikkeling van dit gebied is een gebiedsvisie opgesteld. Uitgangspunten zijn dat :

  • de aanwezige natuurwaarden zoveel mogelijk gespaard worden, 
  • er gebruik wordt gemaakt van de aanwezige hoogteverschillen en
  • er een duidelijke scheiding blijft bestaan tussen Beukbergen en Sortie 16.

Ook het geluid van zowel de Amersfoortseweg als van het bedrijventerrein Soesterberg Noord spelen een belangrijke rol bij de inrichting van het terrein. Lees meer over de gebiedsvisie.

Voorontwerp bestemmingsplan Sortie 16

Om de woningbouw op Sortie 16 mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan procedure doorlopen. Deze procedure start met een voorontwerp. Een eerste versie waarop wij graag uw reactie horen, voordat de plannen verder uitgewerkt worden.

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan Sortie 16 en de bijlagen hebben van donderdag 10 juni 2021 gedurende 6 weken digitaal ter inzage gelegen. U kunt alle stukken nog inzien via de bijlagen onder aan deze pagina. Ook kunt u het plan interactief raadplegen op de site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vervolg

Alle inspraakreacties hebben we ontvangen, deze worden bestudeerd. Waar mogelijk en wenselijk zullen wij de plannen aanpassen aan de reacties. In een nota leggen wij uit hoe dat gebeurd is en waarom andere reacties niet verwerkt konden worden.

Na de zomer is dan het ontwerpbestemmingsplan klaar. Dit wordt opnieuw ter inzage gelegd. In die fase kan iedereen een zienswijze indienen, voordat het plan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor de vaststelling. Op deze pagina houden wij u van elke stap in de procedure op de hoogte.

Bijlagen