Sortie 16

Sortie 16 is een locatie voor woningbouw aan de Amersfoortseweg tussen Beukbergen en Soesterberg-Noord. Er zullen tussen de 150 en 200, vooral betaalbare, woningen gebouwd gaan worden. De naam komt uit het verleden toen zijwegen van de Amersfoortseweg sorties genoemd en genummerd werden. Dit terrein ligt tussen Sortie 16 en de naastgelegen halfsortie.

Dit plan maakt onderdeel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Met dat programma realiseren we een aaneengesloten natuurgebied rondom de voormalige vliegbasis Soesterberg. 

De grond is eigendom van de provincie en ligt binnen de gemeente Zeist. De woningen sluiten op de kern Soesterberg (gemeente Soest) aan. Daarom werken de 3 overheden samen aan de plannen voor de nieuwe woonwijk. Ook sluiten de woningen aan op de bouwplannen op de voormalige vliegbasis. Dit is hieronder op de kaart aangegeven.

Gebiedsvisie

Voor de ontwikkeling van dit gebied is een gebiedsvisie opgesteld. Uitgangspunten zijn dat :

  • de aanwezige natuurwaarden zoveel mogelijk gespaard worden, 
  • er gebruik wordt gemaakt van de aanwezige hoogteverschillen en
  • er een duidelijke scheiding blijft bestaan tussen Beukbergen en Sortie 16.

Ook het geluid van zowel de Amersfoortseweg als van het bedrijventerrein Soesterberg Noord spelen een belangrijke rol bij de inrichting van het terrein. Lees meer over de gebiedsvisie.

Ontwerp bestemmingsplan Sortie 16

Om de woningbouw op Sortie 16 mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan procedure doorlopen. Deze procedure startte in de zomer van 2021 met een voorontwerp. Een eerste versie waarop de gemeente inspraakreacties kreeg van belanghebbenden. Ook ontvingen wij tips en aanbevelingen van onze collega overheden.

Al deze reacties en de laatste, aanvullende onderzoeken, gebruikten wij bij het opstellen van de volgende versie, het Ontwerpbestemmingsplan. Ook deze versie van het plan leggen wij ter inzage, zodat iedereen kan reageren (dit heet officieel: een zienswijze indienen). De zienswijzen worden daarna door de gemeenteraad betrokken bij hun besluitvorming over het plan. Naar verwachting zal de gemeenteraad later dit jaar beslissen over de vaststelling van het plan, maar de exacte datum is nu nog niet bekend.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Sortie 16 en de bijlagen hebben vanaf donderdag 17 februari 2022 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. U kunt alle stukken nog inzien via de bijlagen onder aan deze pagina. Ook kunt u het plan interactief raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.