Sortie 16

Sortie 16 is een locatie voor woningbouw aan de Amersfoortseweg tussen Beukbergen en Soesterberg-Noord. Er zullen tussen de 150 en 200, vooral betaalbare, woningen gebouwd gaan worden. De naam komt uit het verleden toen zijwegen van de Amersfoortseweg sorties genoemd en genummerd werden. Dit terrein ligt tussen Sortie 16 en de naastgelegen halfsortie.

Dit plan maakt onderdeel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Met dat programma realiseren we een aaneengesloten natuurgebied rondom de voormalige vliegbasis Soesterberg. 

De grond is eigendom van de provincie en ligt binnen de gemeente Zeist. De woningen sluiten aan op de kern Soesterberg (gemeente Soest). Daarom werken de 3 overheden samen aan de plannen voor de nieuwe woonwijk. Ook sluiten de woningen aan op de bouwplannen op de voormalige vliegbasis. 

Gebiedsvisie

Voor de ontwikkeling van dit gebied is een gebiedsvisie opgesteld. Uitgangspunten zijn dat:

  • de aanwezige natuurwaarden zoveel mogelijk gespaard worden 
  • er gebruik wordt gemaakt van de aanwezige hoogteverschillen
  • er een duidelijke scheiding blijft bestaan tussen Beukbergen en Sortie 16

Ook het geluid van zowel de Amersfoortseweg als van het bedrijventerrein Soesterberg Noord spelen een belangrijke rol bij de inrichting van het terrein. Vanwege het geluid is ook een besluit hogere waarden Wet geluidhinder nodig voor dit plan.

Ontwerpbestemmingsplan Sortie 16

Om de woningbouw op Sortie 16 mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan procedure doorlopen. Deze procedure startte in de zomer van 2021 met een voorontwerp. Vervolgens heeft het ontwerpbestemmingsplan vanaf 17 februari 2022 gedurende 6 weken ter inzage gelegen.

Opnieuw ter inzage

Helaas is in februari 2022 geen (ontwerp)besluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage gelegd. Het is gebruikelijk om het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden tegelijk ter inzage te leggen. Daarom is besloten om het ontwerp bestemmingsplan Sortie 16 nogmaals ter inzage te leggen (voor een tweede periode van 6 weken). Het betreft inhoudelijk hetzelfde ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan Sortie 16 en de bijlagen hebben vanaf donderdag 10 november 2022 gedurende 6 weken (nogmaals) ter inzage gelegen. U kunt alle stukken nog inzien via de bijlagen op deze pagina. Ook kunt u het plan interactief raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Het nieuwe bestemmingsplan maakt de bouw van woningen mogelijk en wonen is in de Wet geluidhinder aangemerkt als een geluidsgevoelige bestemming. Om aan te tonen dat aan de eisen van de Wet geluidhinder wordt voldaan, is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de toekomstige gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van woningen, vanwege het wegverkeer op de Amersfoortseweg (N237), hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woningen. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld. 

De belangrijke stukken kunt u hier inzien:

Ook dit besluit lag vanaf donderdag 10 november gedurende 6 weken ter inzage.