Gemeentelijke regels voor duurzaam bouwen

We kunnen onze leefomgeving leefbaarder en duurzamer maken, door bij bouwen en verbouwen rekening te houden met hergebruik van materialen, natuur en milieu, hittestress, energieverbruik, en periodes van droogte en wateroverlast.

Het Duurzaam Bouwen-beleid biedt helderheid over de eisen en ambities op het gebied van duurzaam bouwen bij nieuwbouw en renovaties van gebouwen in de gemeente Zeist. Belangrijk om te weten als u een woning of ander soort gebouw gaat bouwen of renoveren. Of als u daarbij betrokken bent als ontwikkelaar of projectleider.

Eisen en ambities

De gemeente heeft per thema eisen en/of verdergaande ambities vastgelegd.

Eisen

Voor de gemeente wegen de eisen zwaar.  Maar rond een bouwproject kan van de eisen worden afgeweken, als de aanvrager van de vergunning onderbouwd duidelijk kan maken dat een eis niet haalbaar is. De redenen daarvoor kunnen zowel technische als financieel zijn. Bij financiële redenen gaat de gemeente er van uit dat alle maatregelen die een terugverdientijd hebben tot 15 jaar (woningen) of tot 10 jaar (andere gebouwen), moeten worden uitgevoerd. Juist bij nieuwbouw en renovaties zijn veel maatregelen goed mee te nemen in het werk: ze verdienen zich over het algemeen snel terug.

Ambities

De ambities zijn door de gemeente bedoeld als kans / wensen / inspiratie.

Duurzaam bouwbeleid

Dit duurzaam bouwenbeleid is aanvullend aan de landelijke wettelijke verplichtingen en regelgeving.

Hieronder vindt u een samenvatting met de belangrijkste regels. Daar waar het om ambities gaat, staat dat daarachter vermeld. Het complete beleid vindt u in het Duurzaam Bouwen Beleid 2022 (pdf, 396 KB) .

Woningbouw

 • Energieleverende woningen
 • Zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak
 • Grotere projecten: GPR gemiddeld een 8,0

Utiliteit

 • Energieneutraal op gebouwniveau
 • Zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak
 • Grotere projecten: GPR gemiddeld een 8,0

Ingrijpende renovaties: woningbouw en utiliteit

Geen nieuwe of grotere aardgasaansluitingen bij: ingrijpende renovatie waarbij ook de verwarmingsinstallatie wordt vervangen. 

De GPR-score is een rapportcijfer voor de duurzaamheid van gebouwen, op basis van 5 duurzame thema’s.

 • Geen aansluiting hemelwaterafvoer op riolering
 • Waterberging van minimaal 45 liter per m2 bebouwd grondoppervlak
 • Tegengaan verdroging: bevorderen infiltratie en beperken verharding (ambitie)
 • Voorkomen hittestress: toepassen warmte werende materialen en zonwering (ambitie)

 • Minimaal 2 type voorzieningen voor vogels en/of vleermuizen
 • Behoud van waardevol groen
 • Zoveel mogelijke beplanting toepassen (ambitie)
 • Gebruik natuurlijke erfscheidingen (ambitie)
 • Toepassen verticaal groen (ambitie)

Bij verduurzaming van uw woning moet u onder andere voldoen aan de Wet natuurbescherming. Om het bouwproces ten aanzien van deze wet eenvoudiger te maken heeft de gemeente een soortmanagementplan opgesteld waar u gebruik van kunt maken.

 • Aangescherpte MPG-eis met 10%
 • Toepassen secundaire of bio-based materialen van minimaal 5% volume
 • Grotere projecten: opstellen materialenpaspoort
 • Toepassen duurzaam beton (ambitie)
 • Maximaliseren toepassen hergebruikte materialen (ambitie)
 • Vergroten van losmaakbaarheid (ambitie)
 • Lange levensduur van materialen/bouwonderdelen en vergroten kans herbruikbaarheid (ambitie)

MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast.

 • Beperken van afval (ambitie)
 • Beperken vervoersbewegingen (ambitie)
 • Gebruik elektrische apparatuur en vervoer (ambitie)