Duurzame energie in uw buurt

Landelijk is afgesproken dat alle wijken in 2050 van het aardgas af moeten zijn. In de tussentijd werken wij in overleg met alle betrokkenen aan plannen waaruit duidelijk(er) wordt wanneer welke wijk of buurt van het aardgas af gaat, en hoe deze buurten dan wél kunnen worden verwarmd.

In veel buurten zoeken bewoners elkaar op om te kijken hoe ze elkaar kunnen helpen bij het isoleren van hun woningen. Bijvoorbeeld door samen te werken bij het uitbesteden van het werk. In andere buurten zoeken bewoners elkaar op om zelf alvast te verkennen hoe hun wijk of buurt in de toekomst kan worden verwarmd.

In de volgende buurten zijn inwoners al het gesprek gestart over isolatie van hun woningen of over hoe hun woningen aardgasvrij kunnen worden. Zit uw buurt er al bij?

Appartementencomplexen en school Arnhemse Bovenweg

Een aantal appartementencomplexen en verzorgings- en verpleeghuizen verkennen samen met de gemeente welke mogelijkheden er zijn om aardgasvrij te worden. Deze complexen langs de Arnhemse Bovenweg willen graag weten aan welke alternatieve manieren van verwarmen zij moeten denken. Ook willen ze weten of het slim is om de route naar aardgasvrij samen op te pakken, of juist niet. Zij hebben daarvoor een werkgroep in het leven geroepen. Met behulp een rijkssubsidie huren zij een bureau in om een eerste verkennend onderzoek te doen naar kansrijke warmte-oplossingen als alternatief voor aardgas. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Austerlitz

Een bewonersinitiatief is de aanleiding geweest voor een buurtverkenning in Austerlitz. Een aantal bewoners startte een onderzoek naar aardgasvrije alternatieven voor Austerlitz, gesteund door Stedin en de gemeente. Sinds 2019 hebben deze partijen samen veel informatie verzameld en mogelijkheden verkend. Ook is een klankbordgroep van inwoners in het leven geroepen, die meedenkt over het hele proces.

Brugakker

Brugakker is een buurt in Zeist West, gebouwd in de jaren 70 van de vorige eeuw. Het is een gemengde wijk met 421 huurwoningen en 672 koopwoningen. Mijn Groene Huis helpt de particuliere woningeigenaren om te verduurzamen. Er zijn hier al verschillende bijeenkomsten geweest over isolatie en zonnepanelen. Ook onderwerpen als asbestdaken en vochtige kruipruimten die veel voorkomen in deze buurt kwamen hierbij aan de orde.

Couwenhoven

Couwenhoven was de eerste wijk waar Mijn Groene Huis een start maakte met het helpen verduurzamen van eigenaren van particuliere woningen. De aanpak was geïnspireerd op de gerenoveerde huurwoningen van a.s.r. In de praktijk bleek een gezamenlijke aanpak lastiger dan gedacht, maar het leverde ook veel nieuwe inzichten op. Zo ontstond hier de menukaart voor energiebesparende maatregelen, zoals isolatie en zonnepanelen en een warmtepomp. Veel bewoners lieten 1 of meer van deze maatregelen inmiddels al uitvoeren. Mijn Groene Huis blijft ondersteuning bieden. 

Den Dolder / Remia

In het hart van Den Dolder ligt de Remiafabriek. Bij het productieproces in de fabriek komt warmte vrij. Die warmte wordt nu niet benut. Dit is een belangrijke aanleiding geweest om in deze buurt een verkenning te starten. Remia onderzoekt samen met de gemeente of er mogelijkheden zijn om deze warmte te gebruiken. Mogelijk kunnen er in de toekomst omliggende woningen of bedrijven mee worden verwarmd.

Samen met Remia gaan wij nog in overleg met de betreffende bewoners om te bekijken of deze optie wenselijk, haalbaar en betaalbaar is.

Flat Kerckebosch (Prinses Marijkelaan)

De eigenaren van 65 appartementen van de Kerckeboschflat aan de Prinses Marijkelaan in Zeist laten hun flat duurzaam verbouwen, waardoor deze flat aardgasvrij en nul-op-de-meter wordt. Ze hebben hiervoor een innovatiesubsidie gekregen van gemeente en provincie.

Het Zwaluwnest (voorheen Flat 11)

Deze flat omvat de adressen Prinses Margrietlaan 25 tot en met 98. Woongoed Zeist heeft een renovatie verzorgd, waardoor de flat aardgasvrij en veel energiezuiniger is geworden. Het gebouw is nu bijna energie neutraal (formeel heet dat BENG). De gemeente heeft financieel bijgedragen.

Hoge Dennen/Kerckebosch

Dit bewonersinitiatief heeft - met steun van de gemeente - 35 huiseigenaren tegen laag tarief een routekaart aardgasloos aangeboden. Dat omvat een uitgebreide woningscan en een persoonlijk gesprek over wensen en financiële ruimte. Deze scan geeft per huiseigenaar inzicht in hoe de eigen woning in de komende jaren duurzaam kan worden verbeterd zonder aardgas. Meer informatie per e-mail via aardgaslooshdkb@gmail.com.

Lyceumkwartier

In het Lyceumkwartier krijgen eigenaren van koopwoningen hulp bij het verduurzamen. Door collectief te verduurzamen kan men meer bereiken en kunnen de kosten lager worden. Mijn Groene Huis inventariseert de mogelijkheden en vertaalt die naar concrete stappen en maatregelen. Afhankelijk van het ambitieniveau worden maatwerkoplossingen aangeboden. Op dit moment loopt er een onderzoek voor een gezamenlijke aanpak voor warmtepompen in de Coornhertlaan en Spinozalaan.

Slot Zeist en omgeving

Het Slot is een rijksmonument. In het verlengde van het slot ligt de Evangelische Broedergemeente (EBG), bestaande uit woonhuizen en kantoren verdeeld over het Broederplein en Zusterplein. Het Slot is eigendom van de gemeente. De EBG is een kerkgemeenschap die de panden op beide pleinen beheert en verhuurt. De gemeente wil het Slot voor 2030 aardgasvrij maken en ook de EBG wil de prachtige panden op het Broeder- en Zusterplein verduurzamen. Bureau DWA heeft samen met de werkgroep van belanghebbenden onderzocht wat voor Slot en omgeving de duurzame warmte-oplossingen kunnen zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat er nog geen ideaal alternatief beschikbaar is. De kosten van een alternatief gas (biogas of waterstofgas) zijn hoog en een elektrische oplossing (met bijvoorbeeld warmtepompen) is ingewikkeld voor de monumentale panden. De EBG onderzoekt op dit moment de mogelijkheden van een biovergister, om in een deel van de warmtevraag te voorzien. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Staatsliedenkwartier

Woningcorporatie Woongoed Zeist gaat over een aantal jaar grootschalig onderhoud doen aan haar woningen in deze buurt. Het is zinvol daarbij meteen te kijken of het mogelijk is deze woningen aardgasvrij te maken. Misschien is het ook mogelijk om particuliere eigenaren mee te laten profiteren van de aanpak die Woongoed Zeist daarbij kiest. Daarom wordt ook de gemeente bij deze verkenning betrokken. Op dit moment is Woongoed Zeist nog in de voorbereidende fase. Voor meer informatie; stuur een e-mail naar Woongoed Zeist via info@woongoedzeist.nl.

Valckenbosch

Valckenbosch is een wijk met veel verschillende woningtypen en daarnaast een verpleeghuis en een basisschool. Stichting Groen Valckenbosch verkent sinds augustus 2018 wat de mogelijkheden zijn om met de gemeente samen te werken op weg naar energieneutraal Zeist in 2050.  Dat gaat onder meer om energiebesparende maatregelen of energie opwekken, individueel en gezamenlijk. De stichting heeft diverse gesprekken met de gemeente gehad en samen met Mijn Groene Huis enkele informatieavonden over energiebesparende maatregelen georganiseerd.

Vollenhove en Pedagogenbuurt

Vollenhove is een wijk in Zeist-Noord en Pedagogenbuurt is er onderdeel van. Gebouwd eind jaren 60, begin jaren 70 van de vorige eeuw. Vollenhove bestaat onder meer uit 6 flatgebouwen, met een totaal van 2.200 woningen, plus winkels en kantoren. De flatgebouwen zijn deels in bezit van wooncorporatie Woongoed Zeist, deels van vastgoedondernemingen en deels van particuliere eigenaren.

De Pedagogenbuurt bestaat uit ongeveer 200 rijtjeswoningen. Dit zijn met elkaar vergelijkbare woningen die bij de bouw slecht geïsoleerd zijn. Om dit te verbeteren is een aantal bewoners van Pedagogenbuurt heel actief met verduurzaming van hun woning. Mijn Groene Huis helpt hierbij. Er zijn duurzaamheidsmaatregelen ontwikkeld om deze woningen energiezuinig te maken.

Gemeente Zeist, Woongoed Zeist en andere vastgoedeigenaren onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om Vollenhove, mogelijk met Pedagogenbuurt, voor 2035 aardgasvrij te maken.

In veel woningen wordt aardgas gebruikt voor het verwarmen van de woning, voor het verzorgen van warm water, en voor het koken. Veel mensen willen weten hoe dat in de toekomst geregeld gaat worden, als hun woning en hun buurt aardgasvrij worden. De gemeente heeft daarvoor een plan gemaakt: de Transitievisie Warmte.

Wilt u meer weten over wat u nú al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas? Via de kaart stapsgewijs naar aardgasvrij kunt u zien wat de voorlopige ideeën zijn van de gemeente voor het aardgasvrij maken van uw buurt. Ook leest u welke maatregelen u nu al kunt nemen om uw huis daarop voor te bereiden. Ook op de site van Mijn Groene Huis vindt u hier veel informatie over, bij afscheid van aardgas.

Wilt u meer weten over wat u nú al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas?

 • Via de kaart stapsgewijs naar aardgasvrij kunt u zien wat de voorlopige ideeën zijn van de gemeente voor het aardgasvrij maken van uw buurt. Ook leest u welke maatregelen u nu al kunt nemen om uw huis daarop voor te bereiden.
 • Ook op de site van Mijn Groene Huis vindt u informatie over dit onderwerp, bij afscheid van aardgas.

Er zijn vele manieren om woningen van warmte te voorzien wanneer ze van het gas zijn afgesloten. Enkele voorbeelden:

 • Er kan een warmtenet worden aangelegd. Dat is een leidingenstelsel waarop alle huizen in een buurt zijn aangesloten. Een warmtenet kan aan verschillende warmtebronnen worden gekoppeld, zoals:
  • aardwarmte
  • een gezamenlijke warmtepomp
  • restwarmte van een fabriek
  • biogas
  • biomassa
  • waterstof
  • warmte-koude-opslag in de bodem
 • Woningen kunnen ook een eigen warmtebron hebben. Bijvoorbeeld een lucht- of bodemwarmtepomp, infraroodpanelen of een zonneboiler (voor warm water).
 • Ook is het mogelijk om voor enkele woningen samen de warmtebron te regelen. Bijvoorbeeld een gezamenlijk systeem dat warmte haalt uit ondiepe bodemlagen voor individuele warmtepompen in meerdere woningen.

Wilt u meer weten over wat u nú al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas? Op de site van Mijn Groene Huis vindt u hier veel informatie over, bij afscheid van aardgas.

Voor elke buurt maakt de gemeente een uitvoeringsplan waarin komt te staan hoe we die buurt gaan verwarmen. Dus: wat komt er in de plaats voor aardgas? Die plannen worden in alle gevallen opgesteld in goed overleg met alle belanghebbenden in een buurt.

Wilt u meer weten over wat u nú al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas? Op de site van Mijn Groene Huis vindt u hier veel informatie over, bij afscheid van aardgas.