Amandelpark

Op de zorglocatie Amandelhof aan de Arnhemse Bovenweg 2 in Zeist wordt de sloop van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw van in totaal 184 (zorg)appartementen, verdeeld over 3 gebouwen, voorzien. Ook omvat het plan een parkachtige herinrichting van de buitenruimte zodat de ruimtelijke kwaliteit van de locatie versterkt wordt.

Ontwerpbestemmingsplan 

Om de nieuwbouw mogelijk te maken en de gewenste ruimtelijke kwaliteit te borgen, moet het bestemmingsplan voor deze locatie worden herzien. Daarvoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat nu is in te zien via onderstaande bijlagen.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan Amandelpark

Om de stedenbouwkundige kwaliteit van de toekomstige bebouwing en de buitenruimte vast te leggen, is het beeldkwaliteitsplan Amandelpark opgesteld. In dit plan worden kaders gegeven voor een goede landschappelijke kwaliteit, de ordening van de nieuwe bebouwing en de beeldkwaliteit van die bebouwing. Het beeldkwaliteitsplan wordt na vaststelling onderdeel van het bestemmingsplan en de welstandsnota van de gemeente.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Amandelpark en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Amandelpark liggen vanaf donderdag 21 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage tot en met woensdag 31 januari 2024. U kunt alle stukken inzien via de bijlagen op deze pagina. Ook kunt u het plan interactief raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende deze periode kan iedereen reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. Dat kan op 3 manieren:

  • online (u moet dan inloggen met DigiD)
  • schriftelijk, stuur uw zienswijze naar: Gemeenteraad van Zeist, ter attentie van team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist, onder vermelding van zaaknummer 280047. Geef u in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan of beeldkwaliteitsplan uw zienswijze gaat.
  • mondeling, maak een afspraak via telefoonnummer 14 030

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en daarna aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist over de vaststelling van het bestemmingsplan en betrekt daar alle zienswijzen bij. Naar verwachting zal de gemeenteraad in de eerste helft van 2024 beslissen over de vaststelling van het plan, maar de exacte datum is nu nog niet bekend.

Ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder

Het plan moet voldoen aan de Wet geluidhinder, omdat binnen het bestemmingsplan nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op 1 van de gevels van de nieuwe bebouwing, vanwege het wegverkeer op de Arnhemse Bovenweg, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de betreffende gevel van het woongebouw. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld.

Zienswijze ontwerpbesluit hogere waarde

Het ontwerpbesluit hogere waarden voor het bestemmingsplan Amandelpark en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 ter inzage liggen. Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden indienen.

Bent u belanghebbende? En bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Dan kunt u een gemotiveerde brief hierover sturen aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC  Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam, uw adres en zaaknummer Z-2023-112928. Voor meer informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon 088 022 50 00.