Huis ter Heide West

In het gebied wordt de realisatie van een nieuwe woonwijk met ruimte voor maximaal 82 woningen voorzien. Er is ruimte voor grondgebonden woningen en op 2 locaties is een kleinschalig appartementengebouw mogelijk.

Het gebied heeft ook een waardevolle groene structuur. Dit groen wordt behouden in de plannen en krijgt in het bestemmingsplan een bos- of groenbestemming.

Locatie

Huis ter Heide West ligt tussen de sportvelden van SV Zeist en het Kerkepad. De locatie is eigendom van de gemeente en bestond hiervoor uit een korfbalveld, cricketveld en een oude tennisbaan met daaromheen groen.

Procedure

Om de woningbouw in Huis ter Heide West mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan procedure doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. De reacties (zienswijzen) en een nader onderzoek naar het leefgebied van de das hebben geleid tot een verkleining van het gebied waarbinnen woningen kunnen worden gebouwd.

Vervolg

Naar verwachting zal de gemeenteraad op 8 oktober beslissen over de vaststelling van het plan. Bekijk hier de planning.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan Huis aan de Bosrand

Om een goede ruimtelijke kwaliteit van de toekomstige bebouwing en de directe omgeving vast te leggen, is het beeldkwaliteitsplan ‘Huis aan de Bosrand’ opgesteld. Hierin worden kaders gegeven voor het algemene woon- en leefkwaliteit, de ordening van de nieuwe bebouwing en de beeldkwaliteit van die bebouwing, het landschap, de openbare ruimte en de infrastructuur.

Het beeldkwaliteitsplan wordt na vaststelling onderdeel van het bestemmingsplan en de welstandsnota van de gemeente.

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder

Het plan moet voldoen aan de Wet geluidhinder, omdat binnen het bestemmingsplan nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd. Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van woningen binnen het plangebied, vanwege het wegverkeer op de rijksweg A28, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woningen. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Huis ter Heide – West’ en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Huis aan de Bosrand’ hebben vanaf donderdag 5 mei 2022 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. U kunt alle stukken nog inzien via de bijlagen op deze pagina en via de website website ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).

Eind 2022 en in 2023 zijn nog een aantal aanvullende onderzoeken uitgevoerd (waaronder een onderzoek naar het leefgebied van de das).