Woningbouw Huis ter Heide

Categorieën

  • Huis ter Heide
  • Woningbouw

Komende jaren komen in Huis te Heide Zuid 72 nieuwbouwwoningen. De plannen voor de bouw van ongeveer 80 woningen in Huis ter Heide West werken we verder uit. Dat doen we samen met de inwoners van Huis ter Heide. Daarbij bekijken we zorgvuldig hoe er gebouwd kan worden met behoud van het groene karakter van het gebied. Om de woningen op beide plekken te kunnen realiseren komt er ook een nieuwe verbindingsweg.

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide Zuid ligt langs de Prins Alexanderweg. De grenzen zijn gemarkeerd met een zwarte stippellijn.

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide West ligt tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SV Zeist in. De grenzen zijn gemarkeerd met een zwarte stippellijn.

De ontsluitingswegen zijn aangegeven met rode pijlen.

Planning

De woningbouw in Huis ter Heide Zuid en West en de verkeersoplossingen hangen nauw met elkaar samen. We voeren de plannen in fasen uit.

Huis ter Heide Zuid

Er is beroep ingesteld tegen het verkeersbesluit van 22 februari 2022. De uitvoering van het uitwerkingsplan voor Huis ter Heide Zuid is afhankelijk van de uitspraak van de rechtbank hierover. De hoorzitting is nog niet gepland. 

Huis ter Heide West

  • juni: besluit college van burgemeester en wethouders
  • 29 augustus: Ronde Tafel van de gemeenteraad over aangepast bestemmingsplan, aangepaste beeldkwaliteitsplan en nota van zienswijzen
  • 8 oktober: besluit gemeenteraad
  • na raadsbesluit: aanvraag ontheffing bij provincie op basis van Wet Natuurbeheer voor woningbouw en aanleggen straten
  • 2025 en 2026: aanbestedingsprocedure, ontwerp woningbouw en vergunningprocedures
  • vanaf 2027: start woningbouw 

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Op 22 februari 2022 stemde onze gemeenteraad in met de bouw van 72 woningen in Huis ter Heide Zuid en de aanleg van een nieuwe verbindingsweg.

Alle juridische procedures zijn afgerond en het uitwerkingsplan is onherroepelijk.

Om het uitwerkingsplan te kunnen uitvoeren is echter nog een uitspraak in het beroep tegen het verkeersbesluit van 22 februari 2022 nodig.

Meer informatie

Meer informatie over de woningbouw in Huis ter Heide Zuid vindt u op de website van de projectontwikkelaar.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in juni ermee ingestemd om het bestemmingsplan Huis ter Heide West, het beeldkwaliteitsplan ‘Huis aan de bosrand’ en de nota van zienswijzen ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 

Het gaat om een aangepast bestemmingsplan. Op het vorige ontwerp-bestemmingsplan uit 2022 hebben we veel reacties (zienswijzen) ontvangen. De meeste reacties gingen over behoud van het bosje tussen de Willem Versteeghstraat en het Kerkepad, aan de noordkant van het plangebied. 

Onderzoek leefgebied das

Op basis van de reacties uit de omgeving en onderzoek naar het leefgebied van de das bleek dat het ontwerp-bestemmingsplan uit 2022 lastig uitvoerbaar is. Wij hebben daarom gezocht naar een (financieel) haalbaar alternatief. Een alternatief waarin meer bomen behouden blijven en er voldoende ruimte is voor de das. Dit alternatief is gevonden. Het bosje blijft behouden en wordt beter geschikt gemaakt als leefgebied voor de das. Ook andere stukken groen in de omgeving worden verbeterd als leefgebied voor de das en andere diersoorten die hier van nature voorkomen. Dit betekent wel dat in deze bosjes bepaalde bomen gekapt moeten worden. De gemeente vervangt deze boomsoorten door bomen die hier van nature voorkomen. Voor honden zal voor bepaalde gebieden een aanlijnplicht gaan gelden. 

Over deze aanpassing van het bestemmingsplan hebben wij de afgelopen periode ook gesproken met diverse buurt- en belangenverenigingen en groene groepen en er is een inloopavond voor de buurt geweest op 15 mei.

Gebied voor woningen wordt kleiner

Het gebied voor de nieuwe woningen wordt verkleind. Het aantal nieuwe woningen vermindert niet, we gaan nu uit van in totaal 82 woningen. Het wordt een mix van huizen met een terras of tuin en appartementen, in verschillende prijsklassen.

Hart van de Heuvelrug

De woningbouw in Huis ter Heide West is onderdeel van het regionale programma Hart van de Heuvelrug. Dit programma wil de natuur tussen Zeist, Soest en Amersfoort meer verbinden én tegelijk ruimte maken voor woningen, bedrijven en zorgprojecten.

In 2007 is besloten dat er een nieuwe verbindingsweg nodig is als er woningen in Huis ter Heide West komen. De nieuwe weg moet een verbinding worden tussen de Blanckenhagenweg en de Huis ter Heideweg.

Op 22 februari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders (na de vaststelling van het uitwerkingsplan) het verkeersbesluit voor afsluiting van het viaduct over de A28 (in mandaat) genomen. Dit betekent dat het viaduct over de A28 wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en dat er een nieuwe aansluiting komt op de Blanckenhagenweg en een ovonde (ovale rotonde) bij de Zandbergenlaan. Onderdeel van het besluit is ook dat er 1 jaar nadat de nieuwe verkeerssituatie in werking is getreden, een evaluatie plaatsvindt.

Tegen het verkeersbesluit werden diverse bezwaren ingediend, die na behandeling in de bezwarencommissie niet ontvankelijk of ongegrond zijn verklaard. De indieners van de bezwaren hebben beroep ingesteld bij de rechtbank. Een hoorzitting moet nog plaatsvinden.

Video met toelichting

In het filmpje geven we u een toelichting waarom deze verkeersstructuur er moet komen, welke afwegingen we hebben gemaakt. Ook vertellen we u meer over de planning.

Bekijk filmpje

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Ontwikkeling Huis ter Heide West en Zuid' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief

Andere ontwikkelingen

In de omgeving van Huis ter Heide vinden ook andere ontwikkelingen plaats:

De woningbouw in Huis ter Heide Zuid en West draagt bij aan de 'Versnellingsopgave'. De versnellingsopgave is bedoeld om sneller meer betaalbare woningen te creëren in onze gemeente.

Beide projecten bestaan uit woningen in verschillende prijsklassen. Minimaal 25% van de nieuwe woningen is een sociale (huur)woning. Daarnaast komen er middeldure en dure woningen. We volgen hierbij de uitgangspunten van de Woonvisie Gemeente Zeist.

Vragen

Meer informatie over de woningbouw in Huis ter Heide Zuid vindt u op de website van de projectontwikkelaar.

Voor andere vragen over de projecten in Huis ter Heide of over de procedures kunt u contact met ons opnemen.