luchtfoto projectgebied Huis ter Heide

Woningbouw Huis ter Heide

Categorieën

 • Huis ter Heide
 • Woningbouw

Komende jaren komen in Huis te Heide Zuid 72 nieuwbouwwoningen. De bestaande plannen voor de bouw van ongeveer 80 woningen in Huis ter Heide West werken we verder uit. Dat doen we samen met de inwoners van Huis ter Heide. Daarbij bekijken we zorgvuldig hoe er gebouwd kan worden met behoud van het groene karakter van het gebied, zogenaamd 'natuurinclusief bouwen'. Om de woningen op beide plekken te kunnen realiseren komt er ook een nieuwe verbindingsweg.

Beide projecten bestaan uit woningen in verschillende prijsklassen. Minimaal 25% van de nieuwe woningen is een sociale (huur)woning. Daarnaast komen er middeldure en dure woningen. We volgen hierbij de uitgangspunten van de Woonvisie Gemeente Zeist. 

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide Zuid ligt langs de Prins Alexanderweg.

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide West ligt tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SV Zeist in.

Planning

De woningbouw in Huis ter Heide Zuid en West en de verkeersoplossingen hangen nauw met elkaar samen. We voeren de plannen in fasen uit.

Huis ter Heide Zuid

Tegen het uitwerkingsplan is beroep ingediend bij de Raad van State. Er is nog geen uitspraak; die wordt dit voorjaar of in de zomer verwacht. De woningbouw is hierdoor vertraagd.

Huis ter Heide West

 • tot en met 3e kwartaal 2023:
  • afronden lopende onderzoeken
   • eind augustus/begin september: dassenonderzoek klaar en mogelijkheid indienen aanvullende zienswijze
  • verwerken ingediende zienswijzen op bestemmingsplan
  • opstellen zienswijzennota
 • 4e kwartaal 2023 of 1e kwartaal 2024: besluit gemeenteraad over zienswijzenota, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Deze planningen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Op 22 februari 2022 stemde onze gemeenteraad in met de bouw van 72 woningen in Huis ter Heide Zuid en de aanleg van een nieuwe verbindingsweg.

Beroep

Bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is beroep ingesteld tegen het uitwerkingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidshinder. Dit betekent dat het uitwerkingsplan nog niet onherroepelijk is geworden. En dat de geplande woningbouw in Huis ter Heide Zuid vertraging oploopt. 

De zitting heeft plaatsgevonden op 20 maart. Wij wachten de uitspraak af; die verwachten we dit voorjaar of in de zomer.

Als gevolg hiervan is de woningbouw vertraagd. Afhankelijk van de uitspraak kan de ontwikkelaar verder met het ontwikkelen van het gebied.

Meer informatie

Meer informatie over de woningbouw in Huis ter Heide Zuid vindt u op de website van de projectontwikkelaar. Heeft u nog vragen over de plannen? Neem dan contact op met projectontwikkelaar RV&O. Dit kan via telefoonnummer 035 888 55 69 of via info@rv-o.nl.

Met inbreng van bewoners hebben we een beeldkwaliteitsplan opgesteld. De reacties en stemresultaten hebben we verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan en concept-beeldkwaliteitsplan.

Reactie op zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan en concept-beeldkwaliteitsplan (met bijlagen) hebben medio 2022 ter inzage gelegen. Hierop zijn veel zienswijzen ingediend. De beantwoording van de zienswijzen neemt langer in beslag dan verwacht vanwege de actualisatie of aanvulling van enkele onderzoeken, zoals het dassenonderzoek. Heeft u een zienswijze ingediend? Dan ontvangt u hierop ons antwoord voordat de gemeenteraad een besluit neemt.

Het dassenonderzoek is eind augustus/begin september klaar. Indieners van een zienswijze ontvangen dan een bericht en krijgen de mogelijkheid om een aanvullende zienswijze in te dienen.

Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad dan eind dit jaar of begin 2024 een besluit over de beantwoording van de zienswijzen, samen met het vast te stellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Dassenonderzoek

Op het landgoed Dijnselburg zijn 2 dassenburchten onderzocht. Er is vastgesteld dat er inderdaad dassen wonen. Het plangebied Huis ter Heide West grenst aan Dijnselburg. Een gespecialiseerd bureau voert aanvullend onderzoek uit naar het leefgebied van de dassen. Eind augustus/begin september is dat klaar.

Andere onderzoeken

De andere aanvullende onderzoeken hebben betrekking op:

 • geluid (akoestisch onderzoek sportvelden)
 • licht (lichthinder sportvelden)
 • externe veiligheid
 • stikstof
 • ontplofbare oorlogsresten

De resultaten van deze onderzoeken vormen geen belemmering voor de nieuwbouw van de woningen. Ook worden de sportverenigingen niet belemmerd in hun activiteiten.

Hart van de Heuvelrug

De woningbouw in Huis ter Heide West is onderdeel van het regionale programma Hart van de Heuvelrug. Dit programma wil de natuur tussen Zeist, Soest en Amersfoort meer verbinden én tegelijk ruimte maken voor woningen, bedrijven en zorgprojecten.

In 2007 is besloten dat er een nieuwe verbindingsweg nodig is als er woningen in Huis ter Heide West komen. De nieuwe weg moet een verbinding worden tussen de Blanckenhagenweg en de Huis ter Heideweg.

Op 22 februari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders (na de vaststelling van het uitwerkingsplan) het verkeersbesluit voor afsluiting van het viaduct over de A28 (in mandaat) genomen. Dit betekent dat het viaduct over de A28 wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en dat er een nieuwe aansluiting komt op de Blanckenhagenweg en een ovonde (ovale rotonde) bij de Zandbergenlaan. Onderdeel van het besluit is ook dat er 1 jaar nadat de nieuwe verkeerssituatie in werking is getreden, een evaluatie plaatsvindt.

Tegen het verkeersbesluit werden diverse bezwaren ingediend, die na behandeling in de bezwarencommissie niet ontvankelijk of ongegrond zijn verklaard. De indieners van de bezwaren hebben het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank en vervolgens bij de Raad van State.

Video met toelichting

In het filmpje geven we u een toelichting waarom deze verkeersstructuur er moet komen, welke afwegingen we hebben gemaakt. Ook vertellen we u meer over de planning.

Bekijk filmpje

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Ontwikkeling Huis ter Heide West en Zuid' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief

Andere ontwikkelingen

In de omgeving van Huis ter Heide vinden ook andere ontwikkelingen plaats:

De woningbouw in Huis ter Heide Zuid en West draagt bij aan de 'Versnellingsopgave'. De versnellingsopgave is bedoeld om sneller meer betaalbare woningen te creëren in onze gemeente.

Daarnaast is de woningbouw in Huis ter Heide West onderdeel van het regionale programma Hart van de Heuvelrug. Dit programma wil de natuur op de Utrechtse Heuvelrug meer verbinden en daarmee robuuster maken. Binnen dit natuurnetwerk maakt Hart van de Heuvelrug ook ruimte voor woningen, bedrijven, recreatie en zorg.

Vragen

Meer informatie over de woningbouw in Huis ter Heide Zuid vindt u op de website van de projectontwikkelaar.

Heeft u nog vragen over de bouwplannen? Neem dan contact op met projectontwikkelaar RB&O, via telefoonnummer 035 888 55 69 of per e-mail via info@rv-o.nl .

Voor andere vragen over de projecten in Huis ter Heide of over de procedures kunt u contact met ons opnemen.