Woningbouw Huis ter Heide

Categorieën

 • Huis ter Heide
 • Woningbouw

Komende jaren komen in Huis te Heide Zuid 72 nieuwbouwwoningen. De plannen voor de bouw van ongeveer 80 woningen in Huis ter Heide West werken we verder uit. Dat doen we samen met de inwoners van Huis ter Heide. Daarbij bekijken we zorgvuldig hoe er gebouwd kan worden met behoud van het groene karakter van het gebied. Om de woningen op beide plekken te kunnen realiseren komt er ook een nieuwe verbindingsweg.

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide Zuid ligt langs de Prins Alexanderweg.

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide West ligt tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SV Zeist in.

Planning

De woningbouw in Huis ter Heide Zuid en West en de verkeersoplossingen hangen nauw met elkaar samen. We voeren de plannen in fasen uit.

Huis ter Heide Zuid

Er is beroep ingesteld tegen het verkeersbesluit van 22 februari 2022. De uitvoering van het uitwerkingsplan voor Huis ter Heide Zuid is afhankelijk van de uitspraak van de rechtbank hierover. De hoorzitting is nog niet gepland. 

Huis ter Heide West

 • tot en met 3e kwartaal 2023:
  • afronden lopende onderzoeken
   • eind augustus/begin september: dassenonderzoek klaar en mogelijkheid indienen aanvullende zienswijze
  • verwerken ingediende zienswijzen op bestemmingsplan
  • opstellen zienswijzennota
 • 4e kwartaal 2023 of 1e kwartaal 2024: besluit gemeenteraad over zienswijzenota, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Deze planningen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Op 22 februari 2022 stemde onze gemeenteraad in met de bouw van 72 woningen in Huis ter Heide Zuid en de aanleg van een nieuwe verbindingsweg.

Alle juridische procedures zijn afgerond en het uitwerkingsplan is onherroepelijk.

Om het uitwerkingsplan te kunnen uitvoeren is echter nog een uitspraak in het beroep tegen het verkeersbesluit van 22 februari 2022 nodig.

Meer informatie

Meer informatie over de woningbouw in Huis ter Heide Zuid vindt u op de website van de projectontwikkelaar.

Met inbreng van bewoners hebben we een beeldkwaliteitsplan opgesteld. De reacties en stemresultaten hebben we verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan en concept-beeldkwaliteitsplan.

Overzicht proces 'Van overeenkomst tot aanbesteding'

De plannen voor woningbouw voor Huis ter Heide West zijn al lang in de maak. Bekijk Huis ter Heide West, van overeenkomst tot aanbesteding (pdf, 239 KB)  voor een overzicht van de stappen in het proces die al zijn gezet en de stappen die nog worden gezet.

Tekstalternatief pdf

Huis ter Heide West, van overeenkomst tot aanbesteding

Afbeelding met uitleg van het proces in de vorm van een slingerende pijl die een tijdsbalk symboliseert. De 5 verschillende fasen worden met symbolen en kleuren weergegeven, met daarbij een beschrijving van hun belangrijkste momenten. Het proces loopt vanaf mei 2004 tot en met 2029.

Fase 1: start Hart van de Heuvelrug

 • mei 2004: Programma Hart van de Heuvelrug. Samenwerkingsovereenkomst en financiële afspraken. Groen voor rood.
 • 2005 tot en met 2016: Realisatie van groene projecten Hart van de Heuvelrug.
  • Oplevering van 5 ecoducten
  • Harlanterrein
  • Landgoed De Paltz
  • Jessurunbos

Fase 2: Start bestemmingsplan procedure

 • 2009: Gemeenteraad. Meegeven van rand­voorwaarden voor Programma van Eisen
 • 2009: Opstellen Programma van Eisen (PvE). Participatief tot stand gekomen door samenwerking bewoners, experts en gemeente.
 • 2009: Programma van Eisen ter kennisgeving door de gemeenteraad aangenomen. Wijziging van aantal geplande woningen naar aanleiding van participatie: van 200 naar 80 woningen én een verkleining van het plangebied (richting het noordoosten).

Fase 3: Stillegging van ontwikkeling Huis ter Heide West

 • 2009 tot en met 2019: Financiële crisis. Door de financiële crisis is project Huis ter Heide West uitgesteld.
 • 2016: Woonvisie Zeist 2016-2020

Fase 4: Voortzetting bestemmingsplan procedure en bredere participatie

 • mei en juni 2019: 4 bijeenkomsten. Uitkomsten van de 4 bijeenkomsten heeft geleid tot actualisatie van het PvE
 • 2019: Uitwerken van verkeersvariant. Vanuit de participatie de wens voor een verkeersluw en bereikbaar Huis ter Heide.
 • 2019: Diverse onderzoeken. Onder andere vaststellen van cultuurhistorische waarde van het gebied.
 • 2020-2022: Plan voor samenvoegen en opknappen sportvelden. Gemeenteraad stelt kaders vast. Participatie met enkele veldbezoeken over de uitwerking van het masterplan. Vergunningen procedures doorlopen en uitvoering aantal werkzaamheden.
 • 2020-2021: Beeldkwaliteitsplan. Inbreng bewoners via online webinar en platform omZeist.nl
 • 2021: Woonvisie. Actualisatie woonvisie 2016-2020
 • 2019-2023: Diverse contactmomenten. 
  • Gesprekken met onder andere buurt- en belangenvereniging Huis ter Heide.
  • Nieuwsbrieven aan omwonenden
  • Nieuwsupdates via gemeentelijke website
 • februari 2022: Verkeersbesluit in mandaat genomen door college van burgemeester en wethouders
 • mei 2022: Inloopavond ontwerp bestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan
 • mei–juni 2022: Ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan
 • september 2022: Petitie comité Stop de boskap. Aanbieden van petitie aan gemeenteraad
 • september 2022-augustus 2023: Aanvullende onderzoeken
  • Geluid en mogelijke lichthinder sportvelden
  • Externe veiligheid
  • Stikstof
  • Ontplofbare oorlogsresten 
  • Onderzoek naar het leefgebied van de dassen
 • november 2022-mei 2023: Gesprekken met comité Stop de Boskap en Buurt- en belangenvereniging
 • medio/eind 2023: Nota van beantwoording
 • eind 2023/begin 2024: Bestemmingsplan ter besluitvorming naar gemeenteraad
 • 2023/2024: Sportaccommodaties. Renovatie bestaande kleedkamers en bouw kleedkamergebouw

Fase 5: Start aanbesteding woningbouw

 • 2024/2025: Aanbesteding. Input ophalen middels participatie, binnen kaders van bestemmingsplan, voor de aanbesteding.
 • 2025/2026: Vergunningen- en ontheffingenprocedures
 • 2027: Start bouw
 • 2028/2029: Oplevering bouw

Reactie op zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan en concept-beeldkwaliteitsplan (met bijlagen) hebben medio 2022 ter inzage gelegen. Hierop zijn veel zienswijzen ingediend. De beantwoording van de zienswijzen neemt langer in beslag vanwege de actualisatie of aanvulling van enkele onderzoeken, zoals het dassenonderzoek. Heeft u een zienswijze ingediend? Dan ontvangt u hierop ons antwoord voordat de gemeenteraad een besluit neemt.

Het dassenonderzoek is eind augustus/begin september klaar. Indieners van een zienswijze ontvangen dan een bericht en krijgen de mogelijkheid om een aanvullende zienswijze in te dienen.

Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad dan eind dit jaar of begin 2024 een besluit over:

 • de beantwoording van de zienswijzen
 • het bestemmingsplan
 • het beeldkwaliteitsplan

Dassenonderzoek

Op het landgoed Dijnselburg zijn 2 dassenburchten onderzocht. Er is vastgesteld dat er inderdaad dassen wonen. Het plangebied Huis ter Heide West grenst aan Dijnselburg. Een gespecialiseerd bureau voert aanvullend onderzoek uit naar het leefgebied van de dassen. Eind augustus/begin september is dat klaar.

Andere onderzoeken

De andere aanvullende onderzoeken hebben betrekking op:

 • geluid (akoestisch onderzoek sportvelden)
 • licht (lichthinder sportvelden)
 • externe veiligheid
 • stikstof
 • ontplofbare oorlogsresten

De resultaten van deze onderzoeken vormen geen belemmering voor de nieuwbouw van de woningen. Ook worden de sportverenigingen niet belemmerd in hun activiteiten.

Hart van de Heuvelrug

De woningbouw in Huis ter Heide West is onderdeel van het regionale programma Hart van de Heuvelrug. Dit programma wil de natuur tussen Zeist, Soest en Amersfoort meer verbinden én tegelijk ruimte maken voor woningen, bedrijven en zorgprojecten.

In 2007 is besloten dat er een nieuwe verbindingsweg nodig is als er woningen in Huis ter Heide West komen. De nieuwe weg moet een verbinding worden tussen de Blanckenhagenweg en de Huis ter Heideweg.

Op 22 februari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders (na de vaststelling van het uitwerkingsplan) het verkeersbesluit voor afsluiting van het viaduct over de A28 (in mandaat) genomen. Dit betekent dat het viaduct over de A28 wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en dat er een nieuwe aansluiting komt op de Blanckenhagenweg en een ovonde (ovale rotonde) bij de Zandbergenlaan. Onderdeel van het besluit is ook dat er 1 jaar nadat de nieuwe verkeerssituatie in werking is getreden, een evaluatie plaatsvindt.

Tegen het verkeersbesluit werden diverse bezwaren ingediend, die na behandeling in de bezwarencommissie niet ontvankelijk of ongegrond zijn verklaard. De indieners van de bezwaren hebben beroep ingesteld bij de rechtbank. Een hoorzitting moet nog plaatsvinden.

Video met toelichting

In het filmpje geven we u een toelichting waarom deze verkeersstructuur er moet komen, welke afwegingen we hebben gemaakt. Ook vertellen we u meer over de planning.

Bekijk filmpje

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Ontwikkeling Huis ter Heide West en Zuid' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief

Andere ontwikkelingen

In de omgeving van Huis ter Heide vinden ook andere ontwikkelingen plaats:

De woningbouw in Huis ter Heide Zuid en West draagt bij aan de 'Versnellingsopgave'. De versnellingsopgave is bedoeld om sneller meer betaalbare woningen te creëren in onze gemeente.

Beide projecten bestaan uit woningen in verschillende prijsklassen. Minimaal 25% van de nieuwe woningen is een sociale (huur)woning. Daarnaast komen er middeldure en dure woningen. We volgen hierbij de uitgangspunten van de Woonvisie Gemeente Zeist.

Vragen

Meer informatie over de woningbouw in Huis ter Heide Zuid vindt u op de website van de projectontwikkelaar.

Voor andere vragen over de projecten in Huis ter Heide of over de procedures kunt u contact met ons opnemen.